Poskytované služby

"Vedieť starnúť je majstrovstvom múdrosti a jednou z najťažších kapitol vo veľkom umení žiť."

img-title-inner.jpg

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách a dohľade. 

Službu zabezpečuje Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom dvoch poskytovateľov - Spišskej katolíckej charity a BETEZDA, n.o.  Žiadateľ na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby priamo u pokytovateľa, teda:

Spišská Katolícka charita, Tolstého 11, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053/441 06 25 alebo

BETEZDA n.o., Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053/446 51 25


Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671