Certifikáty

"Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť, individuálny prístup, príjemné prostredie, milý a ochotný personál....".

img-title-inner.jpg

Politika kvality

 

 

PROFIL DOMOVA DÔCHODCOV

Domov dôchodcov so sídlom v Spišskej Novej Vsi zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva pre fyzické osoby dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby počas celého roka.

VÍZIOU

v našej činnosti je dosiahnuť spoločnou prácou, odbornými a ľudskými opatrovateľskými službami, plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek klientov a ich blízkych, získať ich uznanie,  so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov.

 

PRE NAPĹŇANIE VÍZIE MÁME STANOVENÚ NASLEDOVNÚ  POLITIKU KVALITY


  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého zlepšovania činností v domove dôchodcov.
  • Vytyčovať, pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať strategické  a ostatné ciele domova dôchodcov.
  • Cieľavedome vytvárať dlhodobé pozitívne väzby s klientmi a spolupracujúcimi organizáciami.
  • Priebežne monitorovať,  vyhodnocovať a manažovať požiadavky, očakávania a spokojnosť klientov k účinnejšiemu dosahovaniu európskych štandardov poskytovania služieb.
  • Neustále zlepšovať podmienky pre ďalší rozvoj našich aktivít, zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a ich kompetentnosť.
  • Vytvárať pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb, a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu, partnerstvo
  • Uplatňovať princíp  prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd.
  • Pracovať bez úrazov a mimoriadnych udalostí.

 

Marec , 2010                                                                                                                  Ing.Štefan Šiška v.r.                                                                                                                                                               riaditeľ DD

 

 

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671