Poskytované služby

"Vedieť starnúť je majstrovstvom múdrosti a jednou z najťažších kapitol vo veľkom umení žiť."

img-title-inner.jpg

Poskytované služby

Mesto  Spišská Nová Ves poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách , na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadeniach: 

-    Zariadenie pre seniorov ( Domov dôchodcov Brezová ulica v Spišskej Novej Vsi )
-    Zariadenie opatrovateľskej služby (Domov dôchodcov Brezová ulica v Spišskej Novej Vsi )

Mesto Spišská Nová Ves poskytuje aj tieto sociálne služby:

-    Poskytovanie opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí klientov
-    Poskytovanie sociálnej služby v jedálni -  osobne alebo formou rozvozu alebo donášky do domácnosti

Výška úhrady za sociálne služby sa vypočíta v zmysle VZN 1/2019  "O poskytovaní sociálnych služieb  v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby", ktoré si môžete pozrieť tu:

VZN 1 2019.pdf

dodatok-c-4-vzn-1-2019

V zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby sa vykonávajú tieto odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti:

ODBORNÉ ČINNOSTI

a)    Základné sociálne poradenstvo – poskytuje sa pri prvom kontakte s klientom v rámci sociálneho prieskumu, hľadaním vhodných spôsobov riešení sociálnej núdze. Po umiestnení klienta v zariadení pre seniorov poradenstvo spočíva v riešení individuálnych problémoch.

b)    Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – poskytovanie pomoci na zabezpečovanie nevyhnutných úkonov sebaobsluhy – pomoc inej osoby pri úkonoch osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na lôžko, kŕmenie. Primárna starostlivosť je zabezpečovaná praktickým lekárom, ktorý lekársku starostlivosť poskytuje priamo v zariadení pre seniorov. Špeciálna zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná externými odbornými lekármi – stomatológom, gynekológom, oftalmológom, diabetológom, psychiatrom, očným a kožným lekárom.

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI

a)    Stravovanie – celodenné stravovanie je zabezpečované prípravou stravy vo vlastnej kuchyni a a výdajom v jedálni. Pripravujú sa 4 druhy stravy – racionálna, diabetická, šetriaca a neslaná. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje vedca úseku stravovania a pripomienkuje ho stravovacia komisia, ktorej členom je aj zástupkyňa prijímateľov sociálnej služby zariadenia. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dodržiavajú zásady zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav a vek prijímateľov sociálnej služby. Výdaj stravy na ležiace oddelenia sa realizuje prostredníctvom moderného tabletového systému v jedálničkách na oddeleniach.

b)    Ubytovanie je zabezpečené v jedposteľových, dvojposteľovýh, trojposteľových izbách a moderných apartmánoch. Väčšina izieb je vybavená novým moderným nábytkom, kúpelňou s vaňou alebo sprchovacím kútom, apartmány menšou kuchynskou linkou s chladničkou. Na trojposteľových izbách sú ubytovaní prijímatelia sociálnej služby, ktorí vo väčšine prípadov potrebujú zvýšenú starostlivosť a imobilní prijímatelia sociálnej služby.

c)    Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne –sú  zabezpečované vo vlastnej práčovni. Samostatnejší prijímatelia sociálnej služby majú možnosť použitia automatickej práčky.  

 

ĎALŠIE ČINNOSTI

Zabezpečenie záujmovej činnosti – záujmová a kultúrna činnosť sa uskutočňuje v súlade s celoročným plánom kultúrno – záujmovej činnosti a taktiež od aktuálnych alebo individuálnych požiadaviek prijímateľov sociálnej služby. Túto činnosť zabezpečujú pracovníčky sociálneho úseku.

V Zariadení opatrovateľskej služby sa vykonávajú všetky činnosti ako v zariadení pre seniorov s výnimkou zabezpečenia záujmovej činnosti.

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671