Príjem do zariadenia

"Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin." Seneca

img-title-inner.jpg

Príjem do zariadenia

Poskytovanie sociálnej služby a postup prijímania klientov do zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby je v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby

V zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie pre seniorov
a/ poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálnu rehabilitáciu
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
b/ vytvára podmienky na úschovu cenných vecí
c/ zabezpečuje záujmovú činnosť

Zariadenie opatrovateľskej služby
a/ poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálnu rehabilitáciu
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
b/ vytvára podmienky na úschovu cenných vecí

Formuláre na stiahnutie

potrebujem-pomoc -príručka.pdf

 

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211 alebo *421 53 44 612 66 alebo 0908 972 671